Важно обавештење о бесплатним уџбеницима

 

- ученици основнох школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања .

Школи, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију :

- за ученике социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчанe социјалне помоћи), решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

- за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна, јер школа поседује све податке.

- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете, које је у систему школовања (средња школа, факултет) потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврду образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума, а ако је један од њих стицање основношколског образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану, уџбенике добија по том основу.

Рок за пријављивање на нивоу школе је 16. март 2018.