Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС бр.124/12, 14/15,68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора  бр.811/16 од 10.10.2016.године у поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за набавку радова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова,Директор Основне школе Сутјескаиз Земуна, Задругарска бр.1., објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

којим наручилац обавештава да је за набавку радова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворовау предметном поступку јавне набавке закључио уговор о извођењу радова са извођачем “Исис инсталације“ доо  , ул.Пуковника Миленка Павловића 151, Београд-Батајница (Уговор бр.815/16 од 13.10.2016.г.)                                           

 

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеногпоступка јавне набавке мале вредности  за подношење понуда  за  јавну набавку радова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова, јавна набавка  бр.1/2016.

Предмет јавне набавке је набавка радова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова и иста је  предвиђена на конту 425115, 425119.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији грађевински радови - (ознака 45000000).

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и очекује је око 4.083.324,23 динара без пдв.

 

 Поступак отварања понуда вођен је дана 07.10.2016. године са почетком у 13.00сати у просторијама  Основне школе Сутјескаиз Земуна, Задругарска бр.1.

 

Отварање понуда води комисија у следећем саставу:

  1. Марина Борокић, Председник комисије
  2. Влада Стојковић,члан
  3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке

 

Поступку отварања понуда присуствовао је  доле наведени представник понуђача који је поднео пуномоћја:

                       

Понуђач                                        Представник                                     Пуномоћје

 

  1. Исис инсталације доо      Бранкица Митровић                  од 07.10.2016.г.

 

Благовремено је пристигла  понуда следећег понуђача:                                                   

 

 Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача                         Датум пријема        Сат               

                Заведена

                                                                                                                      

1.804/16         „ИСИС ИНСТАЛАЦИЈЕ“доо,                        07.10.2016..  у   09,29

                        Пуковника Миленка Павловића 151, Батајница-Земун

 

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било.

 

 

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) :

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА :„ИСИС ИНСТАЛАЦИЈЕ“доо, Пуковника Миленка Павловића 151, Батајница-Земун                        

 

 

Укупна вредност понуде

 

 

(јединичне цене понуђач наводи у обрасцу структуре цене  која је саставни део понуде понуђача )

 

 

4.082.796,80 динара без ПДВ

 

4.899.356,16 динара са ПДВ

 

 

Рок и начин плаћања  од дана пријема фактуре по потписивању записника о квалитативном и квантитативном пријему радова

 

 

 

45 дана од дана пријема фактуре по потписивању записника о квалитативном и квантитативном пријему радова

 

Важност понуде

 

 

120  дана од дана отварања понуда

 

 

Гарантни рок за на изведене радове

24 месеци од потписивања записника о кавтитативном и квалитативном пријему радова

 

Рок извођења радова

 

  Од 15.10.2016.г. до 14.11.2016. године

 

 

Место извођења радова

 

Основна школа „Сутјеска“ ,Земун, Задругарска бр.1

 

 

Ценећи достављенублаговремену понуду понуђача „ИСИС ИНСТАЛАЦИЈЕ“доо, Пуковника Миленка Павловића 151, Батајница-Земун у предметној јавној набавци,Комисија је установила да је иста прихватљиваза наручиоца.

 

Критеријум за  избор најприхватљивије  понуде је критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

 

У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму , на предлог Комисије  Директор школе је  донео одлуку о додели уговора којом  уговор  у предметној јавној набавци додељује понуђачу“Исис инсталације“ доо  , ул.Пуковника Миленка Павловића 151, Београд-Батајница са којим је и закључио уговор у предметној јавној набавци.

 

 

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА

 

Јасмина Стојчић

 

 

Путања

ПочетнаТендериОбавештење о закљученом уговору
Joomla templates by Joomlashine