ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

На основу Одлуке Директора Основне школе Сутјескаиз Земуна, Задругарска бр.1  којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете  своје понуде. Број јавне набавке: 1/2016.

Предмет јавне набавке је јавна набавкарадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворовакоја се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији грађевински радови-  (ознака 45000000).

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове  из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/2012, 14/15,68/15) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.

Такође сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити  преузимањем исте са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца  www.sutjeskazemun.edu.rs

Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и  позивом за подношење понуда .

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама - најнижа понуђена цена. У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом , наручилац ће  уговор доделити понуђачу системом жреба(извлачењем коверта са именом понуђача коме ће бити додељен уговор у предметној набавци).

Понуде доставити наручиоцу Основној школиСутјескаиз Земуна, Задругарска  бр.1, са напоменом «ПОНУДА за јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова-НЕ ОТВАРАТИ» до 07.10.2016.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања понуда обавиће се 07.10.2016.године у 13.00 часова у просторијама Основне школе Сутјескаиз Земуна, Задругарска  бр.1. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда  доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.

 Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.

Одлука о додели уговора  биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда  у року до 10 дана од дана отварања понуда .

Све остале информације о јавној набавци могу се добити на маил ossutjeskazemun@gmail.com

 

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕСУТЈЕСКА“                        

 

                                    Јасмина Стојчић                                

Појашњење конкурсне документације

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет : појашњење конкурсне документације у јавној набавци електричне енергије

У поступку јавне набавке електричне енергије наручилац врши појашњење техничких спецификација (планиране потрошње за 2016.г.) тако да уместо :

Спецификација потрошње на годишњем нивоу:

Р.бр.

 

Месец

Виша тарифа
201
5 (kWh)

Нижа тарифа
201
5 (kWh)

 Укупно (kWh)

1.1

2

3

4

3+4

1

јануар

4200

/

4200

2

фебруар

3800

/

3800

3

март

3100

/

3100

4

април

2834

/

2834

5

мај

2000

/

2000

6

Јун

1800

/

1800

7

Јул

1700

/

1700

8

Август

1800

/

1800

9

Септембар

2200

/

2200

10

Октобар

2600

/

2600

11

Новембар

3299

/

3299

12

Децембар

4000

/

4000

 

Укупно  (kWh)

33 333

/

33 333

 

тако да иста гласи:

Спецификација потрошње на годишњем нивоу:

Р.бр.

 

Месец

Планирана потрошња -Јединствена тарифа за
201
6 (kWh)

 Укупно (kWh)

1.1

2

3

4

1

јануар

4200

4200

2

фебруар

3800

3800

3

март

3100

3100

4

април

2834

2834

5

мај

2000

2000

6

Јун

1800

1800

7

Јул

1700

1700

8

Август

1800

1800

9

Септембар

2200

2200

10

Октобар

2600

2600

11

Новембар

3299

3299

12

Децембар

4000

4000

 

Укупно  (kWh)

33 333

33 333

Појашњење конкурсне документације се врши из разлога усаглашавања важеће тарифе наручиоца (једнотарифно бројило) са техничком спецификацијом.

                                                Комисија наручиоца у предметној јавној набавци

Спецификација потрошње на годишњем нивоу:
Р.бр.
Месец
Планирана
потрошња
-Јединствен
а тарифа за
2016 (kWh)
Укупно (kWh)
1.1234
1јануар42004200
2фебруар38003800
3март31003100
4април28342834
5мај20002000
6Јун18001800
7Јул17001700
8Август18001800
9Септембар22002200
10Октобар26002600
11Новембар32993299
12Децембар40004000
Укупно
(kWh)
33 33333 333
Појашњење конкурсчиоца у предметној јавној набавци

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

ОШ „Сутјеска“

Земун, Задругарска 1

Број: 854/15.

Датум: 17.11.2015.год.

 

 

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Основна школа „Сутјеска“ ,ул. Задругарска бр.1 , Земун, објављује

                                                                                                                                 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Опширније: Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

Продужење рока за подношење понуда

 

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС ,бр.124/12, 14/15, 68/15)

 

ОСНОВНА ШКОЛА“СУТЈЕСКА“

Задругарска 1,Земун

 

објављује

 

ОДЛУКУ

о продужењу рока за подношење понуда

 

 

У  позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности  за набавку електричне енергијеобјављени рок за подношење понуда и рок за отварање истих се продужава.

 

Рок за подношење понуда : Понуђачи су обавезни да понуде доставе поштом или лично закључно са 26.11.2015 . године до 12,00 часова.

 

Поступак јавног отварања понуда обавиће се дана 26.11.2015.године  по истеку рока за предају понуда са почетком у 16,00 часова у просторијама Основне школе „Сутјеска“, Задругарска 1, Земун.

 

            КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

 

 

 

Предмет : допуна конкурсне документације

 

У поступку јавне набавке електричне енергије наручилац врши допуну у обрасцу понуде са следећим текстом:

«У понуђену цену нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије иакциза за утрошену електричну енергију

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

 

 

                        КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путања

ПочетнаТендери