Набавка електричне енергије

УГОВОР О ДЕЛУ

 

Закључен дана 19. новембра2019. године, између:

 

1.       Основна школа„Сутјеска“ из Земуна, ул.Задругарска бр.1 , ПИБ: 101540980, Матични број: 07021119, коју заступа  директор Јасмина Стојчић (у даљем тексту: Наручилац),

 

и

 

2.      Милош Кукуљ, дипл.правник, из Београда - Вождовац,Паунова 65, ЈМБГ 1703974371027 (у даљем тексту: Извршилац).

 

Члан 1.

Наручилац овим Уговором ангажује Кукуљ Милоша,дипл.правника са сертификатом службеника за јавне набавке  за учешће у комисији за спровођење поступка јавне набавке електричне енергије  за потребе школе  , а  коју наручилац спроводи у   поступку јавне набавке мале вредности (ЈН бр. 1/2019).

Члан 2.

Обавезе Извршиоца у циљу извршења уговорне обавезе из члана 1. овог уговора подразумевају:

-          израда одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке , решења о образовању  комисије за спровођење предметне  јавне набавке,

-          израдапозива за подношење понуда   и израда  конкурсне документације за наведену јавну набавку,

-          учествовање у раду комисије у предметној јавној набавци  у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ,

-          израда записника о отварању понуда  и вођење поступка отварања понуда ,

-          израда извештаја о стручној оцени понуда,

-          израда  Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка,

-          израду уговора са најповољнијим понуђачем,

-          израда обавештења о закљученом уговору у предметној набавци,

-          координација у вези са објављивањем огласа на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

 

 

Члан 3.

Овим уговором су обухваћени и послови везани за случај подношења захтева за заштиту права од стране неког од понуђача везано за предметну јавну набавку.

Члан 4.

Наручилац је у обавези да извршиоцу достави све потребне податке неопходне за извршење уговорне обавезе.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу за обављени посао из члана 1. овог Уговора исплати новчану накнаду у нето износу од 20.000,00 динара  у предметној јавној  набавци  у року од 5 дана од дана закључења уговора о продаји електричне енергије са изабраним добављачем/доношења одлуке о обустави поступка, на текући рачун број 325930060046870965  (Војвођанска банка а.д. Нови Сад).

                                                                          Члан 6.

Уговор се може мењати, допуњавати или евентуално раскинути, само уз обострану сагласност уговарача.

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим Уговором решавају споразумно.

У случају спора по овом Уговору, надлежан је суд у Београду.

Члан 8.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ

Основна школа “Сутјеска“

 

ИЗВРШИЛАЦ

 

Јасмина Стојчић, директор                                      

 

Милош Кукуљ, дипл.правник

 

 

 

На основу члана 53. став 1. тачка 1. а у вези члана 39. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) , члана ___.Правилника о јавним набавкама и члана ______. Статута Основне школеСутјескаиз Земуна, Задругарска  бр.1  , доносим  следећу

 

О Д Л У К У

 

о покретању поступка јавне набавке добара- електричне енергије  у поступку јавне набавке мале вредности.Број јавне набавке : (ЈН бр. 1/2019).

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије  и иста је  предвиђена на конту 421 211, позицији електрична енергија.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији електрична енергија-  (ознака 09310000).

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и очекује је око ___________ динара без пдв за период од 01.01.2020.до 31.12.2020.године.

Предметна набавка ће се спроводити у следећим наведеним интервалима:

-прикупљање понуда у року који не може бити краћи од 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредностиза предметну набавку  на Порталу Управе за јавне набавке а исти је утврђен у конкурсној документацији наручиоца

-доношење извештаја о стручној оцени понуда и одлуке о додели уговора у року до 5 дана од дана отварања понуда и закључивање уговора одмах након истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:

- прикупљање понуда до 27.11.2019.г.

- закључење уговора до 05.12.2019.г.

- реализација уговора од 01.01.2020.г. до 31.12.2020.г.

Средства за финансирање ове набавке обезбеђена су из буџетских средстава.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години а а по основу Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који,због природе расхода,захтевају плаћање у више година (Сл.гласник РС бр.21/2014).

 

       ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА“                       

                                           Јасмина Стојчић

                                           _______________________________

 

 На основу члана 54.став 1. Закона о јавним набавкама ( «Службени гласник « бр 124 /12, 14/15, 68/15) , чл.___ Правилника о јавним набавкама Основне школе „Сутјеска“ , доносим

                                                     Р Е Ш Е Њ Е

О образовању Комисије за јавну набавку добара – електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности . Број јавне набавке: (ЈН бр. 1/2019).

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије  и иста је  предвиђена на конту 421 211, позицији електрична енергија.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији електрична енергија-  (ознака 09310000).

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и очекује је око ___________ динара без пдв за период од 01.01.2020.до 31.12.2020.године.

Предметним Решењем се образује  Комисија у  следећем саставу:

  1. ________________,Председник комисије , ______________, заменик председника  комисије
  2. ________________,члан, ______________, заменик члана
  3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке, Биљана Станишић,дипл.правник,заменик члана

 

У складу са чланом 54.став 12. Закона о јавним набавкама Комисија је дужна да спроведе поступак јавне набавке мале вредности  одређен у Одлуци о покретању поступка и одговорна је за законитост спровођења поступка.

Задатак Комисије из става 1.овог Решења је да у складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15, 68/15) :

  • Припреми конкурсну документацију, оглас о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде ,
  • Отвора, прегледа, оцењује и рангира понуде
  • Саставља писмени извештај о стручној оцени понуда;
  • Припреми предлог одлуке о додели уговора /одлуке о обустави поступка јавне набавке
  • Одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права
  • Предузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета набавке

Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије.

Комисија је дужна да задатак из става 2. овог Решења изврши у року од 30 дана од дана доношења решења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Како је неопходно да се изврши  додела Уговора  за јавну набавку електричне енергије  у  поступку јавне набавке мале вредности за период од 01.01.2020.г. до 31.12.2020.г.  а у складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Одлуком Директора школе, донето је решење као у диспозитиву.

 

       ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА“                      

                                            Јасмина Стојчић

                                            _______________________________

Доставити:

- члановима Комисије

-   А р х и в и

 

ОСНОВНА ШКОЛА“СУТЈЕСКА

Задругарска 1

Земун

Број:________

Датум: 19.11.2019.

 

У складу са чланом 54.став 11. као члан/заменик члана  у Комисији за спровођење поступка јавне набавке дајем следећу

 

                                                      И З Ј А В У

да нисам у сукобу интереса у  јавнојнабавцидобара-електричне енергије  у поступку јавне набавке мале вредности ((ЈН бр. 1/2019).

Предметну изјаву потписују чланови Комисије у  саставу:

1.      _____________________,Председник комисије,___________________

2.      ______________________ заменика председника____________________

3.      _____________________,члан ,____________________

4.      _____________________, заменик члана_______________________

5.      Милош Кукуљ, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке, члан ____________________

6.      Биљана Станишић ,дипл.правник,заменик члана ___________________

 

Сукоб интереса је дефинисан чланом 29. Закона о јавним набавкама и исти гласи :

“сукоб интереса у смислу овог закона постоји, када однос представника наручиоца и понуђача може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно:

1)         ако представник наручиоца или са њим повезано лице учествује у управљању понуђача;

2)         ако представник наручиоца или са њим повезано лице поседује више од 1% удела, односно акција понуђача;

 

3)         ако је представник наручиоца или са њим повезано лице запослено или радно ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.”

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Основна школа „Сутјеска“ ,ул. Задругарска бр.1 , Земун, објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

На основу Одлуке о покретању поступка донете од странеДиректора Основне школеСутјескаиз Земуна, Задругарска  бр.1  за јавну набавкумале вредности која за предмет има набавкудобара – електричне енергије покренуте по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете  своје понуде.

Предмет јавне набавке је набавкадобара-електричне енергије која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци( (ЈН бр. 1/2019).

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији електрична енергија-  (ознака 09310000).

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове  из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/12, 14/15, 68/15) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.

Такође сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1., 2 и 4. Закона о јавним набавкама.

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити  преузимањем исте са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.sutjeskazemun.edu.rs

Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и  позивом за подношење понуда .

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује   да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне  три године пре објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 82.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама - најнижа понуђена цена. У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом , наручилац ће уговор доделити системом жреба (извлачењем коверта са именом понуђача коме ће бити додељен уговор у предметној набавци).

Понуде доставити наручиоцу Основној школи Сутјескаиз Земуна, Задругарска  бр.1    са напоменом «ПОНУДА за набавкуелектричне енергије-НЕ ОТВАРАТИ, ЈН бр. 1/2019)» до 27.11.2019.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања понуда обавиће се 27.11.2019.године у 16.00. часова у просторијама Основне школеСутјескаиз Земуна, Задругарска  бр.1  . Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда  доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.

 Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.Одлука о додели уговора  биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда  у року до 10 дана од дана отварања понуда .

Све остале информације о јавној набавци могу се добити на маил ossutjeskazemun@gmail.comили на телефон 011-2611-796, контакт особа Биљана Станишић.

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА“

Јасмина Стојчић

 

_______________________________

 

 

Путања

ПочетнаШколаНабавка електричне енергије