Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

Летопис за школску 2015/2016.

Летопис за школску 2015/2016.

Конкурсна документација за поступак јавне набавке

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

                                                                         

Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности

 

 • јавна набавкарадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова

 

                   ЈН бр. 1/2016                                         

септембар 2016.

 

 

На основу члана 39.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15, 68/15 удаљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 • Запоступак јавне набавке мале вредности за јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова,ЈН бр.1/2016

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

1.

ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.

ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5.

УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА - ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

6.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

7.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

8.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

9.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

10.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

11.

МОДЕЛ УГОВОРА

12.

МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

 

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

1.    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назив и адреса наручиоца

 

 

Основна школа „Сутјеска“ ,Земун, Задругарска бр.1

 

Интернет страница наручиоца

 

 

www.sutjeskazemun.edu.rs

 

 

Врста поступка

 

 

Поступак јавне набавке мале вредности

 

Предмет јавне набавке

 

 

 јавна набавкарадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова

 

Контакт

 

Секретар школе

Лице за контакт: Биљана Станишић

Електронска адреса: ossutjeskazemun@gmail.com

Телефон: 011-316-9441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

 

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

2.      ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: 2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Опис предмета јавне набавке, назив и

ознака из општег речника набавке

 

 

 Грађевински радови (ознака из Општег речника набавке 45000000)

 

 

     Предмет набавке:  грађевински радови - јавна набавкарадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

Конкурсна документација

 

 

 

 

3.      УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

 

 

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

§  Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

 

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

 

§  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 

§  Понуду доставити на адресуОсновне школе„Сутјеска“ ,Земун, Задругарска бр.1, са назнаком:

 

,,Понудаза поступак јавне набавкерадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова , ЈН бр.1/2016-НЕ ОТВАРАТИ”

 

§  Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 07.10.2016.год. до 12.00 часова.

 

§  Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

§  Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, такода се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да севидно не оштете листови или печат.

§  Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

§  Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације(у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу).

§  Уколико је неопходно да понуђачисправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

§  Отварање понуда ће се обавити 07.10.2016.год. у 13.00 часова, у згради  Основне школе „Сутјеска“ ,Земун, Задругарска бр.1. Приликом доласка за присуствовање поступку јавног отварања понуда, представник Понуђача треба да се јави секретару школе како би био обавештен у којој просторији ће бити одржан поступак отварања понуда.

§  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

§  У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача, који пре почетка поступка јавног отварања понуда доставе овлашћење (пуномоћје) за учествовање у поступку отварању понуда. Пуномоћје мора имати број, датум издавања и мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица Понуђача.

§  Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда, потписују Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и  њихово присуство.

 

3.4. ПАРТИЈЕ

§  Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

 

3.5. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

§  Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

 

3.6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

§  У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

§  У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

§  Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресуОсновне школе  „Сутјеска“ ,Земун, Задругарска бр.1,са назнаком:

 

„Измена понудеза поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова - ЈН бр. 1/2016

 

или „Допуна понудеза поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова- ЈН бр. 1/2016

 

или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредностијавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова - ЈН бр. 1/2016

 

 

3.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

§  Понуђач може да поднесе само једну понуду.

§  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

 

3.8. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

 

§  Уколикопонуђачподноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

§  Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

§  Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу дау року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

 

3.9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

 

§  Понуду може поднети група понуђача.

§  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

 

3.10.ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

 

§  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Рок плаћања понуђачи уписују у оквиру своје понуде (максималан рок плаћања је до 45 дана од дана  пријема  фактуре по претходно потписаном записнику о квантитативном и квалитативном пријему радова) . Авансно плаћање није дозвољено.

 

§  РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Извођач радова  се обавезује да на захтев Наручиоца изведе радове најкасније до 30 календарских дана од дана увођења у посао од стране наручиоца.

§  ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Динамику извођења радова дефинише извођач радова и исту прилаже уз достављену понуду .У случају да понуђач у оквиру достављене понуде не достави динамику извођења радова , наручилац ће предметну понуду понуђача одбити као неприхватљиву.

Наручилац је дужан да извођачу радова обезбеди несметан приступ објекту за извођење радова .

§  ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: Понуђач је дужан да понуди рок важења понуде  минумум 120 дана од дана отварања понуда. Уколико исти понуди краћи рок важења понуде , нарућилац ће предметну понуду понуђача одбити као неприхватљиву.

 

3.11.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

 

§  Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

§  Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

§  Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонудикоје је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

§  Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

§  Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

 

3.12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

§  Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима, по јединици мере и укупно.

§  Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.

§  Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.

§  Цена је фиксна и не може се мењати.

 

3.13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

 

§  Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

 

3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

§  Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима за поступак јавне набавке мале вредности јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова, ЈН бр.1/2016.Наручилац ће одговор у писаном облику и објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

§  заинтересована лица СУ ДУЖНА ДА ИЗВРШЕ ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА ШКОЛЕ  у којем ће се изводити радови дана 03.10.2016.г. у периоду од 10,00 до 14,00 сати.. Заинтересована лица су дужна да претходно поднесу захтев за обилазак објекта (маил-ом или путем факса наручиоца) како би се утврдио прецизан термин обиласка.

§  Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

§  Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште ossutjeskazemun@gmail.com  или факсом 011-3169-441.

 

3.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

 

§  Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

§  Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

 

§  Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

§  Упоређиваће се укупна цена без ПДВ-а.

 

 

3.17. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

 

 • У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом , наручилац ће  уговор доделити системом жреба (извлачењем коверта са именом понуђача коме ће бити додељен уговор у предметној набавци).

 

3.18. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

 

§  Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема изречену забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

 

3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА

 

§  Понуђач је дужан да у понуди достави: уредно потписану и печатирану регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Рок важења менице мора бити 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда.

 

§  Са регистрованом меницом је изабрани понуђач дужан да достави:

1)      копију картона депонованих потписа,

2)      доказ о регистрацији менице и

3)      менично овлашћење, које мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).

§  Наручилац ће уновчити регистровану меницу за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

§  Наручилац ће вратити регистроване менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

§  Уколико понуђач не достави регистровану меницу за озбиљност понуде,  понуда истог ће бити одбијена као неприхватљива.

§  Понуђач је дужан да у понуди достави писмо о намерама банке којом се банка обавезује да ће понуђачу у случају да му буде додељен уговор издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 % од вредности понуде без пдв и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини  5% од вредности понуде без пдв . Писмо о намерама банке мора да важи као и понуђени рок важења понуде.

 

 

§  Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније до момента отпочињања радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла  мора да важи 10 дана дуже од дана потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.

§  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, у случају да извршилац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

§  Изабрани понуђач се обавезује да пре потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему радова,  преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року  мора да важи 10 дана дуже од дана истека гарантног рока.

§  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у случају да извођач радова не отклони све недостатке који се појаве у уговореном гарантном року а по основу пријаве инвеститора у писаној форми.

 

3.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

§  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 148.- 159.ЗЈН-а.

§  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН .

§  Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу.Копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

§  Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом нае-маил ossutjeskazemun@gmail.com , факсом (на број 011-3169-441)  или препорученом пошиљком са повратницом.

§  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

§  Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

§  После објављивања одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка на порталу Управе за јавне набавке , рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објаве одлуке.

§  О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

§  Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06,позив на број 1, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или назив конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

3.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

 

§  Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

§  Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
    Rounded Rectangle: ОБРАЗАЦ БР. 1.
 
  Text Box: 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

 

 

 

 

 

Понуда бр.______ од _________ за поступак јавне набавке мале вредности  за јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова ЈН бр. 1/2016

 

Табела 1.

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Пословно име понуђача:

 

 

 

Адреса седишта понуђача:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

е-маил:

 

 

Телефон:

 

 

Телефакс:

 

 

Порески број понуђача(ПИБ):

 

 

Матични број понуђача:

 

 

Шифра делатности:

 

 

Назив банке и број рачуна:

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:

 

 

 

 

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в) уколико се на тај начин подноси понуда)

 

 

 

 

Табела 2.

А) САМОСТАЛНО

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

1)

 

Пословно име подизвођача:

 

 

 

 

Адреса седишта:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

1)

 

Пословно име учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:        

 

           

 

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

§  Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1.„ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

 

 

 

 

Укупна вредност понуде

 

 

(јединичне цене понуђач наводи у обрасцу структуре цене  која је саставни део понуде понуђача )

 

 

................................................ динара без ПДВ

 

...................................................динара са ПДВ

 

 

Рок и начин плаћања од дана пријема фактуре по потписивању записника о квалитативном и квантитативном пријему радова

 

 

 

___________дана од дана пријема фактуре по потписивању записника о квалитативном и квантитативном пријему радова

 

Важност понуде

 

 

___________ дана од дана отварања понуда

 

 

Гарантни рок за на изведене радове

___________месеци од потписивања записника о кавтитативном и квалитативном пријему радова

 

Рок извођења радова

 

  Од 15.10.2016.г. до 14.11.2016. године

 

 

Место извођења радова

 

Основна школа „Сутјеска“ ,Земун, Задругарска бр.1

 

 

Датум                                                 Понуђач

М. П.

__________________                                              _____________________________

 

 

 

                        Датум М.П.                                       Подизвођач

 

____________________________                          ______________________________

 

Напомена:

- Образац понуде је потребно попунити.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

§  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

5.      УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: 5.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


 

 

 

 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Редни

број

Услови:

 

Докази:

1)

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

 

 

 

 

 

 

§  Испуњеност услова од тачке 1) до 4) понуђач доказује ИЗЈАВОМ.

§  Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом (образац бр. 2).

 

2)

- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3)

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда

4)

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5)

- минимални гарантни рок износи 24 месеца од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему радова

§  Испуњеност услова за гарантни рок  понуђач доказује ИЗЈАВОМна сопственом обрасцу

 

6)

-максималан рок за извођење радова је до 14.11.2016.г.

§  Испуњеност условапонуђач уписује у образац понуде

7)

- да располаже неопходним кадровским капацитетом :

да понуђач  има најмање 7  радно ангажованих лица од којих најмање једно лице мора бити носилац лиценце одговорног извођача грађевинских радова (   инжењер грађевине  (лиценца број 410 или лиценца 411 ) , 2  молера, 2 паркетара, 1 електричар, 1 керамичар

·         Копија лиценцe за запосленог/радно ангажованог лица

·         копије пријава запослених (образаца М 1) или копије уговора о радном ангажовању (уговора о привременим и повременим пословима и сл.)

      8)

- да располаже неопходним финансијским капацитетом:

 • да понуђач у претходних 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади (ни један пословни рачун понуђача)

 

 

§  Испуњеност наведеног  услова за испуњеност финансијског капацитета понуђач доказује ИЗЈАВОМ.

§  Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом (образац бр. 2).

9)

- да располаже довољним техничкимкапацитетом:

 • да располаже са 1 возилом за превоз терета носивости минимум 1,5 тона
 • да располаже скелом и машином за хобловање паркета

 

·         Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем:

1) фотокопије саобраћајних дозвола са читачем и са фотографијом регистарских маркица возила и фотографијама возила.

У случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено транспортно (доставно)  возило прилаже и доказ о правном основу  коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу односно сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг куће) и сл.).

2) фотокопијом пописне листе основних средстава или уговором о зајму, коришћењу... скеле и машине за хобловање паркета

 

10)

- да располаже довољним пословним капацитетом :

·         да понуђач има минимум 5 закључених уговора о извођењу радова

·         копије закључених уговора са потврдама инвеститора да су исти и реализовани

 

 

Упутство за доказивање обавезних и додатних услова:

 

§  Уколико понуду подноси група понуђача изјаву на обрасцу бр. 2 треба копирати у довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

§  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да попуни, потпише и оверави печатом изјавуна обрасцу бр. 2, а образац бр. 2атреба од стране и понуђача и подизвођача да будепопуњен, потписан и оверен печатом (уколико је више подизвођача, предметни образац треба копирати у довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког подизвођача).

ГРУПА ПОНУЂАЧА

§  Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понудимора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца (обавезни услови за учешће), док ће услов из чл. 75. став. 1 тач. 5) испунити понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

§  Услове наведене под редним бројевима од 5. до 10. група понуђача испуњава заједно (додатни услови за учешће).

 

ПОДИЗВОЂАЧИ

 

§  Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, подизвођачмора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца (обавезни услови за учешће), а услов из чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН ће испунити подизвођач уколико ће понуђач тај део набавке поверити подизвођачу.

ПРОМЕНЕ

 

§  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:

§  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач __________________________________ из _________________________,

ул.__________________________________, са матичним бројем__________________,

испуњава све услове утврђене овом конкурсном документацијом за јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова, ЈН бр. 1/2016 и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. да понуђач у претходних 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади (ни један пословни рачун понуђача)

 

 

Датум                                                         М.П.                                Потпис понуђача

 

_____________________________                              _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
    Rounded Rectangle: ОБРАЗАЦ БР. 2а.
 
  Text Box: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
- за подизвођаче -

 

 

 

 

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _____________________________________ из ____________________,

ул._______________________________,са матичним бројем_________________,

испуњава услове утврђене овом конкурсном документацијом за ЈН бр.1/2016 и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Место и датум:                                    М.П.                  Потпис понуђача:

___________________                                                         _________________________

 

Место и датум:                                    М.П.                  Потпис подизвођача:

_____________________                                                      ____________________________

Напомена:Овај образац (2а) се попуњава само уколико понуђач подноси понуду са  подизвођачем, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

Конкурсна документација

 

 

6.      ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  РАДОВА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

R.br

OPIS RADOVA

J/M

KOLIČINA

JEDINIČNA

CENA

BEZ  PDV-A

UKUPNO BEZ PDV-A

 

 

1.DEMONTAŽA I RUŠENJE

 

1

Demontaža čiviluka .

kom

8

 

 

 

2

Demontaža bojlera 80 l sa odvozom na deponiju.

kom

2

 

 

 

3

Demontaža tuš baterija za kupatila sa odvozom na deponiju.

kom

4

 

 

 

4

Demontaža  postojećih slavina za vodu

kom

4

 

 

 

5

Demontaža limenih tuš kada I odvoz na deponiju.

kom

4

 

 

 

6

Demontaža  postojećih plafonjera sa odvozom na deponiju.

kom

34

 

 

 

7

Rušenje zidanog umivaonika dimenzija 1.35*0.50*0.82 i odvoz na

deponiju.

kom

2

 

 

 

8

Demontaža WC šolja sa pripadajućim vodokotlićem sa odvozom

 na deponiju.

kom

2

 

 

 

9

Demontaža postojećih radijatora  sledećih dimenzija

0.4*0.9*0.1-komada 2, 1.10*0.7*0.16 komada 2,

0.9*0.7*0.16 komada 2 ,0.15*0.9*0.10 komada 2,

1.25*0.7*0.15 komada 3, 1.55*0.7*0.15 komada 20,

1.15*0.7*0.15 komada 3

kom

34

 

 

 

10

Obijanje podnih I zidnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na

deponiju.

M2

122,53

 

 

 

11

Demontaža vinas podnih ploča I odvoz šuta na deponiju.

M2

39,90

 

 

 

12

Demontaža metalnih rešetkastih vrata dimenzija 1.0 x 2.15

kom

2

 

 

 

13

Demontaža unutrašnjih duplošperovanih vrata dimenzija 0.7*2.15*

Komada 4 , 0.90*02.15 komada 6

kom

10

 

 

 

14

Razbijanje I skidanje podne cementne košuljice sa odvozom šuta na

dponiju,

M2

424,11

 

 

 

15

Skidanje starog parketa I odvoz šuta na deponiju.

M2

324,81

 

 

 

16

Demontaža ramova sa žičanom ogradom u fiskulturnoj sali., dimenzija

 3.75*3.25 komada 6,3.75*1.25 komada 6, šipke metalne 4,5m komada

4.

kom

16

 

 

 

17

Demontaža drvene zidne obloge u fiskulturnoj sali I odvoz šuta na

 Deponiju.

M2

91.15

 

 

 

18

Skidanje stare boje I glet mase-ljušćenje sa zidova  do zdrave površine

sa odvozom šuta na Deponiju.

M2

1.334,52

 

 

 

19

Demontaža koševa u svlačionici I odvoz na deponiju.

kom

4

 

 

 

 2.ZIDARSKI RADOVI

 

1

Navaka materijala i obrada zidova malterom-popunjavanje rupa I

 oštećenja posle skidanja keramičkih  pločica.

M2

63,12

 

 

 

2

Nbavka materijala i malterisanje zidova fiskulturne sale posle skidanja

 drvene obloge u produžnom Malteru 1;2;6

M2

91,15

 

 

 

3

Nabavka materijala i reparacija prslina u zidu-otvaranje prrslina,

čišćenje prašine,obrada cementnim mlekom (špric), zapušavanje prslina

 cementnim malterom 1:3 i armiranje staklenom mrežicom.

M2

36,24

 

 

 

4

Nabavka materijala i izrada  brzosušeće cementne košuljice na bazi

,, Sika Ssreed binder,, veziva ili sl.,debljine od 6-8 cm.Smesu pripremiti

 po uputstvu  proizvođača tako da podloga bude spremna za nanošenje

 parketa  u roku od 5-7 dana.

M2

395,11

 

 

 

3.HIDROIZOLATERSKI RADOVI

 

1

Nabavka materijala,transport I izrada hidroizolacije podova u svim

prostorijama.Hidroizolaciju izvesti trokomponentnim epoxiddno-

cementnim malterom u debljini min.2 mm materijalom proizvođača

 ,,Sika-Sikafloor 81 EPO  CEM ili.sl.

M2

432,19

 

 

 

4 KERAMIČARSKI RADOVI

 

1

Nabavka,transport I ugradnja podnih I zidnih  keramičkih pločica.

Pločice I klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru

 korisnika. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti po

tehničkim normativima za ovu vrstu radova. Postavljene pločice

 fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica, lepka

 za pločice, fug mase, plastičnih ugaonih lajsni, krstića .

Ukupno zidne pločice 80,20 m2 ,  podne pločice  99,31

M2

179,51

 

 

 

2

Nabavka,transport I ugradnja keramičke sokle.Soklu lepiti lepkom za

 keramiku u krug oko zidova visine h=10 cm.Zatim izvršiti fugovanje

fug masom u nijansi pločica.U cenu ulazi i nabavka pločica-sokle, lepka

 za pločice, fug mase.

m

68,73

 

 

 

5 MOLERSKI RADOVI

 

1

Nbavka materijala i gletovanje zidova i plafona.

Pre početka radova sve pukotine sanirati bandaž trakom i ispunom.

Nakon toga izvršiti gletovanje zidova i plafona glet masom u dva sloja.

sa šmirglanjem.

M2

1.367,28

 

 

 

2

Nabavka materijala i bojenje plafona I zidova poludisperzivnom belom

 bojom u dva sloja.

M2

998,00

 

 

 

3

Nbavka materijala i bojenje zidova uljanom bojom za zidove u dva sloja.

M2

369,28

 

 

 

6 PARKETARASKI RADOVI

 

1

Nabavka ,transport I ugradnja hrastovog parketa I klase na lepak

sa izradom drvene lajsne  sa hoblovanjem I lakiranjem.

M2

295,81

 

 

 

2

Nabavka materijala  I iscrtavanje I obeležavanje linija na terenu

fiskulturne sale.Iscrtavanje odraditi odgovarajućom bojom,

pigmentiranim lakom,kompatibilnim sa drugim slojevima,nakon

nanošenja kontakt laka tipa  ,,Zvezda helios,, ili sl.

paušal

1

 

 

 

3

 Hoblovanje i lakiranje  postojećeg parketa u spravarnivci.Parket

 strugati mašinskim putem tri vrste papira, od kojih je poslednji finoće

najmanje 120.Ostrugana površina treba  biti potpuno ravna, bez

udubljnja i drugih tragova.Parket lakirati tri puta lakom za parket.

Po sušenju preći finom šmirglom,opajati pod i lakirati prvi put.

Posle 24 časa parket kitovati,preći finom šmirglom,opajati pod i

lakirati dugi put.Potpuno osušeni drugi sloj laka fino  brusiti,

opajati pod i lakirati treći put.

 

m2

29

 

 

 

7 VODOVOD

 

Nabavka I ugradnja elemenata:

-tuš baterija

-slavina za vodu

-Bojler 80 l

-tuš kada 80*80

-slivnička prohromska rešetka

--WC šolja sa niskomontažnim PVC  vodokotlićem

- keramički umivonik.

Sve elemente pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i šrafovima.Povezati sa

dovodom vode, el.inatalacijom  kao i kanalizacionom mrežom.

Dihtovati gumenim podmetačima,postaviti rozete,sifone,čepove i manžetne

kao i sav nepohodan sitan materijal za ovu vrstu sanitarnih elemanata.

 

kom

 

4

4

2

4

2

2

4

 

 

8 STOLARSKI RADOVI

 

1

Nabavka,transport I ugradnja,šmirglanje I lakiranje pregrade I vrata od

 drveta u dva sloja bezbojnim lakom.

M2

18,26

 

 

 

2

Reparacija tapaciranih vrata fiskulturne sale.

M2

8,60

 

 

 

3

Reparacija drvenih vrata fiskulturne sale I farbanje uljanom bojom.

Sa vrata pažljivo skinuti naslage i boje do čistog drveta.Čišćenje izvesti

 hemijskim i fizičkim putem , pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti.

Zatim prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje

 prvi i drugi put.

M2

8,60

 

 

 

4

Nabavka materijala,izrada I ugradnja unutrašnjih duplošperovanihvrata

-dimenzija 0.7*2.15

-dimenzija 0.9*2.15

 

kom

 

4

6

 

 

 

9 RAZNI RADOVI

 

1

Nabavka,transport I ugradnja tabli sa košem i mrežicom.

T abla mora biti kvalitetna pošto se svakodnevno koristi.

kom

2

 

 

 

2

Nabavka,transport I ugradnja zaštitnih pletenih končanih mreža ,

dimenzija 3.75*3.25 komada 6, 3.75*1.25 komada 6

kom

12

 

 

 

3

Čišćenje I farbanje grejnih tela (radijatora) radijatorskom bojom.

Čišćenje  izvesti šmirlanjem žičanim četkama do zdrave površine,

 a zatim bojiti radijatorskom bojom prvi i drugi put.U cenu ulazi i

ponovna montaža istih.

 0.4*0.9*0.1-komada 2, 1.10*0.7*0.16 komada 2,

0.9*0.7*0.16 komada 2 ,0.15*0.9*0.10 komada 2,

1.25*0.7*0.15 komada 3, 1.55*0.7*0.15 komada 20,

1.15*0.7*0.15 komada 3

kom

34

 

 

 

4

Nabavka,transport I ugradnja sa farbanjem radijatorskih cevi

radijatorskom bojom različitih profila

m

307,30

 

 

 

5

Nabavka,transport I ugradnja reparacije ripsola u fiskulturnoj sali.

šmirglanje lakiranje bezbojnim lakom I zamena oštećenih prečki,

kom

8

 

 

 

6

Čišćenje I priprema za farbanje i farbanje metalne konstrukcije nosača

 užadi za penjanje.Metalnu konstrukciju očistiti od nečistoća odgovaraju

ćim hemijskim sredstvima, a zatim ofarbati prvi i drugi put bojom

za metal.

m

22

 

 

 

7

Iznošenje ,unošenje I raspoređivanje kancelarijskog nameštaja u

prostorijama.

paušal

1

 

 

 

8

Završno čišćenje prostorija.

M2

424,11

 

 

 

10 ELEKTRO RADOVI

 

1

Ispitivanje elektro instalacije.

paušal

1

 

 

 

2

Nabavka,transport I ugradnja plafonske rasvete   (led plafonjera)

kom

16

 

 

 

3

Nabavka,transport I ugradnja led reflektora u fiskulturnoj sali.

Led reflektori snage 120 W,temperature boje 4000K u zaštiti IP65,

otporan na udare IK08, opremljenog čeličnim nosačem koji se može

usmeravati u opsegu -120 do +120 stepeni sličan tipu CoreLine Tempo

BVP120 LED120/NV proizvođača Philips ili slično.

kom

8

 

 

 

4

Nabavka,transport I zamena električne galanterije (prekidači,utičnice).

paušal

1

 

 

 

UKUPNO MATERIJAL I RADOVI BEZ PDV-a

 

 

PDV-20 %

 

 

UKUPNO SA PDV-om

 

 

 

 

У образац структуре цене понуђач уноси јединичну цену без пдв по позицијама , укупну вредност понуде без пдв,износ пдв и укупну вредност понуде са пдв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

 

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
    Rounded Rectangle: ОБРАЗАЦ БР. 4.
 
  Text Box: 8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА


 ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

 

 

 

Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од ____________ године у поступку јавне набавке мале вредностиза јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова-грађевински радови (ознака из Општег речника набавке 45000000)

- ЈН бр.1/2016, износе:

 

 

 

Врста трошкова

 

Износ трошкова у динарима без ПДВ-а

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

Датум                                                               Понуђач

М. П.

_____________________________                          ___________________________

 

Напомена:

§  Овај образац понуђач не мора да достави

§  Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

§  Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

 

9.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
    Rounded Rectangle: ОБРАЗАЦ БР. 5.
 
  Text Box: 9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

 

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

 

даје следећу изјаву:

 

 

ИЗЈАВА

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавкурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова м ЈН бр.1/2016,- грађевинских радова (ознака из Општег речника набавке 45000000)

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум                                                                                                      Понуђач

 

________________                        М.П.                   __________________

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

 

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
    Rounded Rectangle: ОБРАЗАЦ БР. 6.
 
  Text Box: 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
ЧЛ.75.СТАВ 2. ЗЈН-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

 

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

 

даје следећу изјаву:

 

 

ИЗЈАВА

 

којом изјављујем да сам поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам изречену забрану обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде.

 

 

 

          Датум                                                                                            Понуђач

 

________________                        М.П.                   __________________

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

11.МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: 11. МОДЕЛ УГОВОРА
 

 

 

 

 

о извођењурадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова

   (понуђач мора обавезно попунити,оверити печатом и потписати; у случају подношења заједничке понуде ,одн.понуде са подизвођачем ,у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача ,односно сви подизвођачи)

 

 

Закључују уговорне стране:

 

1.      Основна школа „Сутјеска“ ,Земун, Задругарска бр.1, коју заступа  директор Јасмина Стојчић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ РАДОВА), с једне стране и

2.      __________________________________________  из __________________, улица ______________________________________________ бр. _________, ПИБ: ________________, матични број _________________, кога заступа ______________________________,

 

2а)________________________________________из       _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа__________________________, (члан групе понуђача, подизвођач)

2б)_______________________________________из         _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа_______________________, (члан групе понуђача, подизвођач) (у даљем тексту: Извођач радова), с друге стране:

 

 

Члан 1.

Уговор се закључује у сврху извођења   радова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова , а на основу спроведеног  поступка јавне набавке мале вредности сходно Закону о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора у предметној јавној набавци бр._____од __________.

 

 

Члан 2.

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у складу с Понудом Извођача бр.___ од _______, заведене код Инвеститора под бројем­­­­­­­­­­  _____од ___________ , која је саставни део овог Уговора, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту радова, закона о грађењу објеката, техничким упутствима надзорног органа Инвеститора, правилима струке и одредбама овог Уговора.

Члан 3.

            Уговорне стране утврђују укупно уговорену вредност радова од ____________ динара (__________________) са порезом на додату вредност у износу од __________ динара, што укупно износи _______________ динара са урачунатим износом пореза на додату вредност.

            Укупна вредност радова из претходног става утврђена је на основу описа и количина радова и усвојених фиксних јединичних цена из Понуде Извођача бр.__ од _________. Уговореном ценом су обухваћени сви законски порези на материјал и услуге који су важили на дан давања Понуде.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу изведених радова по количинама из грађевинске књиге и фиксним јединичним ценама из Понуде Извођача.

Члан 4.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Наручилац се обавезује да Извођачу уплати уговорену цену, из члана 3. овог Уговора у року до _______ дана од дана потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему радова на текући рачун Извођача бр____________________који се води код _________банке .

 

Члан 5.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да  достави  наручиоцу следеће врсте финансијских гаранција:

1)      као средство обезбеђивања доброг извршења посла по основу овог уговора Извођач радова предаје Наручиоцу  банкарску гаранцију за добро извршење посла (неопозиву, без протеста, на први позив наплативу)  у износу од 10% укупне вредности Уговора без урачунатог износа пореза на додату вредност.

 Наручилац може да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла у следећимслучајевима:
а) ако извођач радова  не испуни своје уговорне обавезе на начин како је то регулисано уговором.

б) ако извођач радова одбије да потпише Комисијски записник о квалитативном пријему

Банкарска гаранција за добро извршење посла саставни је део овог Уговора.

 Наручилац ће извођачу радова вратити достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла  по потписивању записника о квантитативном и квалитативном пријему радова.

2)      као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року  по основу овог уговора Извођач радова предаје Наручиоцу  банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року (неопозиву, без протеста, на први позив наплативу)  у износу од 5% укупне вредности Уговора без урачунатог износа пореза на додату вредност.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у случају да извођач радова не отклони све недостатке који се појаве у уговореном гарантном року а по основу пријаве инвеститора у писаној форми.

 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року саставни је део овог Уговора.

                                                                        Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове из овог уговора изврши по динамичком плану до 14.11.2016.г.

Уколико Извођач не изведе радове у предвиђеном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну  у износу од 1 % вредности радова за сваки дан закашњења, а уколико пређе износ од 10% од укупне вредности уговорених радова наручилац стиче право једностраног раскида, с тим да ће  наручилац реализовати достављено средство обезбеђења на име доброг извршења посла .

 Члан 7.

Извођач гарантује квалитет испоручених радова одређен прописима и Правилником о квалитету извођења радова.

Члан 8.

Наручилац има право на рекламацију квалитета извршених радова, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.

У случају приговора на квалитет изведених радова, Наручилац или овлашћено стручно лице испред наручиоца одмах издаје налог  одговорном лицу извођача радова за предузимање мера за отклањање недостатака.

Уговорне стране су сагласне да до момента окончања рекламационог поступка свака сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом, а у случају оправданости рекламације наручиоца извођач радова је дужан надокнадити све трошкове које је наручилац имао за време трајања рекламационог поступка.

Члан 9.

            Извођач радова се обавезује да по указаној потреби изведе накнадне и непредвиђене радове, када за исте добије налог Наручиоца или овлашћеног стручног лица испред наручиоца  у писаној форми. Непредвиђени и накнадни радови улазе у укупно понуђену цену и исти  неће  бити предмет посебног уговора.

Вишкови и мањкови радова у односу на радове из усвојене понуде, без обзира на количину, обрачунаваће се по јединичним ценама из усвојене понуде.

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да пре почетка радова усагласи динамику извођења радова. Динамика ће бити праћена недељно кроз грађевинску књигу/дневник.

Динамика извођења радова мора бити потписана од стране интерног надзора наручиоца а копију је потребно достављати наручиоцу једном недељно.

Члан 11.

                        Инвеститор и Извођач именују представнике који ће записнички обавити примопредају и коначан обрачун радова (потписивањем записника).

Члан 12.

Пре уласка у простор где се изводе радови извођач ће обезбедити и извршити све неопходне припреме и радње ради извођења радова (смештај алата / људства – контејнер, обезбедити смештај изношења шута, обезбедити дневно изношење отпада, пријем грађевинског материјала).

            Извођач радова се обавезује:

 • Да све уговорене радове изведе квалитетно према стандардима, нормативима и законима који се примењују за ову врсту радова и према одобреној и од стране Инвеститора усвојеној техничкој документацији,
 • Да током извођења радова води грађевински дневник, евиденцију изведених радова и документацију са атестима уграђеног материјала и извршених варова,
 • Да се придржава динамичког плана,
 • Да именује шефа испред извођача радова и о томе писмено обавести Инвеститора,
 • Да се придржава прописа и мера Закона о безбедности и здравља на раду, као идругих мера сигурности објекта и људства те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника и околине током извођења радова
 • Да води рачуна о чистоћи радилишта и да не загађује околину гасовима,прашином или отпадом.
 • Да испоштује све прихваћене захтеве и услове из техничких спецификација конкурсне документације које су уједно и саставни део уговора

Члан 13.

Обавезе наручиоца су :

           а) да извођачу преда  објекат (просторије)у којима се изводе уговорени радови (обезбеди право приступа на објекат  и уведе у послове за које је закључен уговор о извођењу радова)

        б) да извођачу преда техничку документацију на основу које се спроводи предметни поступак  .О увођењу извођача у посао саставља се посебан записник и то се констатује у грађевинском дневнику.

        ц) да извођачу плати уговорену цену 

Члан 14.

            Наручилац врши надзор над радовима Извођача радова преко свог интерног Надзорног органа-стручног лица .

            Надзорног органа-стручно лице именује Инвеститор и о томе писмено извештава Извођача радова.

Члан 15.

            Све евентуалне последице настале нестручним радом или неблаговременим извођењем Извођач је дужан да надокнади о свом трошку.

 

Члан 16.

            Извођач радова гарантује Инвеститору ____   месеци,  за квалитет изведених радова, а за уграђену опрему даје преносиву гаранцију произвођача опреме  и обавезује се да ће све евентуалне недостатке у гарантном року отклонити о свом трошку, на позив Инвеститора у примереном року.

            У случају да Извођач радова не поступи на начин из претходног става, Инвеститор је овлашћен да уновчи достављено средство обезбеђења (регистровану меницу за добро извршење посла попуњену на износ од 10 % од вредности уговора без урачунатог износа пдв).

Члан 17.

            Извођач се обавезује да са радовима из предмета овог Уговора почне првог дана од дана добијања сагласности.

Члан 18.

            Након заврштетка уговорених радова Извођач је дужан да у писменом облику обавести Инвеститора о спремности за приступање квалитативном и квантитативном  пријему.

Извођач је обавезан да стави на располагање Комисији за  пријем радова техничку и другу документацију, као и да присуствује раду Комисије и даје потребна објашњења и техничке податке у вези са изведеним радовма на објекту.

Извођач је дужан да отклони примедбе Комисије за технички преглед у року утврђеном у Записнику о техничком прегледу.

Уколико Извођач не поступи по примедбама у предвиђеном року, Инвеститор ће уновчити достављено средство обезбеђења. Извођач је дужан да писмено извести Инвеститора да су све примедбе из Записника о техничком прегледу отклоњене.

По техничком прегледу, врши се примопредаја радова, која се констатују Записником.

                                                                        Члан 19.

            Извођач је у обавези да по завршетку радова достави податке и елементе за пројекат изведеног стања, тј. да у једном примерку пројектне документације унесе све евентуалне измене које су учињење у току радова и да такав пројекат, ако пројекат изведеног стања преда Инвеститору без права на посебну накнаду.

            Члан 20.

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора реше међусобним споразумом.

            Уколико се настали спор не може решити споразумно, за решење истог надлежан је Привредни суд у Београду

Члан 21.

            Уколико нешто није предвиђено овим Уговором или је нејасно формулисано примењиваће се одредбе Закона о грађењу, Закона о облигационим односима и одредбама узанси о грађењу.

Члан 22.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

Саставни део уговора чине:

1.Понуда понуђача заведена код наручиоца(инвеститора) бр.___од________.

2. средства финансијског обезбеђења уговора

3.техничке спецификације

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                     ИНВЕСТИТОР

 

 

          

 

 

Основна школа „Сутјеска“

 

 

 

 

 

Јасмина Стојчић, директор

 

 

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора  представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА

„СУТЈЕСКА“

ЗАДРУГАРСКА 1

ЗЕМУН

 

 

Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

12. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу Закона о меници ( Сл. лист СРЈ бр. 46/96)

 

ДУЖНИК: ______________________________________________________

Седиште:  _______________________________________________________

Матични број: ___________________________________________________

ПИБ: ___________________________________________________________

Текући рачун: ___________________________________________________

Код банке:  ______________________________________________________

 

ИЗДАЈЕ

                                           МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

                                ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

 

КОРИСНИК: Основна школа „Сутјеска“ ,Земун, Задругарска бр.1

 

Предајемо вам једну регистровану бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ на износ без пдв _____________________________ динара

(словима:_________________________________________) на име средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  по основу достављене понуде бр.____од дана _______ у јавној набавцирадова на санацији и замени дотрајалих канализационих цеви и мокрих чворова, јавна набавка  бр.1/2016.

            Овлашћујемо  Основну школу „Сутјеска“ ,Земун, Задругарска бр.1 да горе наведену  регистровану меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна Дужника.

            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и да поднети налог за наплату заведе у распоред  чекања у случају да на рачуну/има уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

            Меница је важећа и у случају да у току трајања важности понуде дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за Дужника, 1 (један) за Корисника.

Менично овлашћење за озбиљност понуде  важи 120 дана  од дана отварања понуда .

 

 Датум издавања овлашћења                           Дужник – издавалац менице

 

М.П.     ____________________________

 

                                                                 Потпис овлашћеног лица

Упутство за избор уџбеника

У току је поступак избора уџбеника за наредне три школске године, односно за школске 2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије. Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Листу одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет. У Листи се за сваку уџбеничку јединицу наведени обим изражен у броју страна и малопродајна цена. Листа одобрених уџбеника достављена је свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама:

http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/     http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php

За потребе избора уџбеника Министарство је отворило посебну електронску адресу за примедбе и питања (Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ) Ова адреса је отворена за све просветне раднике, родитеље и ученике. О свим, евентуалним, неправилностима и нејасноћама родитељи могу обавестити Министарство путем мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или слањем писаног коментара на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 26, 11000 Београд, са напоменом: За избор уџбеника,.

 Поступак избора уџбеника садржи следеће активности:

 · Стручна већа за области предмета односно стручни активи наставника разредне наставе анализира све уџбенике са Листе. Законом је обезбеђено да на подручју сваке школске управе буду доступни на увид сви примерци одобрених уџбеника. Руководилац школске управе је у обавези да обавести све школе где се налазе примерци који стоји на располагању наставницима, као и представницима родитеља уколико покажу интересовање.

· Прикупљање података од ученика и родитеља, са посебним акцентом шта се и у којој мери од уџбеничких јединица користи у реализацији наставе. Код ове активности препоручујемо као једну од могућности коришћење упитника за ученике или родитеља.

 · Припрема образложеног предлога стручних већа односно стручног актива за избор три најбоља уџбеника. Образложење је обавезно и доставља се Министарству у апликацију у којој се попуњава и избор уџбеника.

· Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе.

· Одлука о избору уџбеника која узима у обзир податке добијене од ученика/родитеља и заснова је на рационалном приступу трошењу средстава породичног буџета и буџета Републике Србије, а којом се дефинишу:

o   уџбеничке јединица из комплета које је неопходно да има сваки ученик у разреду

o   уџбеничке јединице из комплета које су потребне за библиотеку/кабинет и број примерака

Ови подаци се уносе заједно са избором уџбеничког комплета на следеће начин:

Уџбенички комплет за предмет ШКОЛА

Означите које се уџбеничке јединице неопходно да има сваки ученик

 

неопходно за ученика

уџбеничка јединица А

ДА

уџбеничка јединица Б

НЕ

уџбеничка јединица Ц

НЕ

Означите које се уџбеничке јединице потребне за библиотеку/кабинет и броју примерака.

 

неопходно за б/к

Ком.

уџбеничка јединица А

НЕ

 

уџбеничка јединица Б

ДА

3

уџбеничка јединица Ц

ДА

3

 

_____________________________

 

1 Појам уџбеника се у тексту равноправно односи и на уџбеник и на уџбенички комплет ако другачије није назначено.

 

САДРЖАЈ ОБАВЕШТЕЊА ДИРЕКТОРА ЧЛАНОВИМА САВЕТА РОДИТЕЉА

 

Избор уџбеника који ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

Будући да је чланом 58. став 5. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) прописано да Савет родитеља учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника, а новим Законом о уџбеницима да школа о избору уџбеника са Листе, обавештава Савет родитеља, потребно је да директори, као лица одговорна за законитост рада школе, обезбеде примену наведених одредаба, односно упознају родитеље са правима и обавезама у поступку избора уџбеника.

Имајући у виду наведене одредбе закона, Министарство просвете, науке и технолошког развоја препоручује директорима да чланове Савета родитеља обавесте о следећем, како би они упознали све родитеље ученика:

1) Савет родитеља треба да са родитељима сваког разреда школе утврди које уџбенике или наставна средства ученици користе, односно нису користили за одређени предмет.

2) Обавестити Савет родитеља да је на сајту Министарства објављена Листа одобрених уџбеника на основу које ће се вршити избор уџбеника који ће ученици користити наредне три школске године, уз напомену да Листа садржи и цену и број страна уџбеника.

3) Информисати Савет родитеља о месту на којем ће смештени уџбеници како би и родитељи, уколико желе, могли (можда и заједно са својом децом) да изврше увид у њихов садржај.

4) Упознати Савет родитеља са одредбом да је издавачу забрањено да учини, а предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику, као и да се донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се представљање уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити реализовано у просторијама школе, репрезентације мале вредности (оловке, календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци уџбеника које издавач даје школи ради реализације избора уџбеника.

5) Упознати Савет родитеља да наставник чини тежу повреду радне обавезе уколико од ученика захтева да купи додатно наставно средство.

6) Обавестити Савет родитеља да посредовање школе и запослених у продаји уџбеника уз надокнаду, није дозвољено и санкционише се у складу са законом, али да школа, уз сагласност Савета родитеља, може без накнаде, да помогне у обезбеђивању свих изабраних уџбеника, уколико се тиме родитељима олакшава прибављање потребних уџбеника.

 

7) Обавестити Савет родитеља да је потребно обавити разговор са психологом/педагогом школе у погледу тежине ђачких торби.

 

УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА

НАСТАВНИЦИ

Имајући у виду да нови сазив Националног просветног савета још увек није донео нови Правилник о Плану уџбеника, на основу којег би школе вршиле избор уџбеника који ће се почев од школске 2016/2017. године користити у школама наредне три школске године, приликом овог избора школе ће се опредељивати на основу постојећег Правилника о плану уџбеника („Службени гласник РС“ бр. 1/10, 4/13, 13/13 и 5/14).

Посебно напомињемо да приликом избора уџбеника школе треба да имају у виду да нови Закона о уџбеницима, за разлику од претходног, није прописао да је уџбеник обавезно наставно средство које треба да поседује сваки ученик, те у складу са тим нису обавезни да користе у настави све уџбенике и друге уџбеничке јединице које су наведене у постојећем Плану уџбеника.

ПРЕПОРУКА: Наставници се приликом избора уџбеника опредељују само за уџбенике, односно уџбеничке јединице предвиђене постојећим Планом уџбеника, и то за оне за које сматрају да су потребне ученицима ради савладавања садржаја предвиђеног наставним планом одређеног предмета, односно за које су на основу искуства у свом раду увидели да су ученицима неопходни и да их ученици користе.

 Наставници, односно стручна већа и актив наставника на основу Листе одобрених уџбеника праве избор од најмање три уџбеника када је у понуди три или више уџбеника, тако што на прво место стављају, по њиховом мишљењу најбољи уџбеник. На овај начин сви стручна већа и активи наставника учествују у вредновању уџбеника. Истовремено са оценом уџбеника, стручна већа и актив наставника доносе одлуку да ли ће и које компоненте из уџбеничког комплета користити. Очекује се да наставници одговорно приступе одређивању уџбеничких јединица које ће захтевати да ученици имају у наставном процесу. Из тих разлога МПНТР предлаже да се спроведе анкета или поведе дијалог са ученицима/родитељима шта се заиста користи и у којој мери. Школа има и своју васпитну улогу и кроз овај начин се ученици уче рационалности коришћења средстава. Наставници могу предложити да се неки уџбенички комплети или појединачна уџбеничке јединице у извесном броју набаве за школске библиотеке или кабинете. На овај начин се ученици уче да у библиотечком фонду могу наћи занимљиве и корисне материјале.

Чланом 33. став 7. Закона о уџбеницима прописано је да се у свим одељењима истог разреда исте школе, за исти наставни предмет, по правилу користи исти уџбеник једног издавача.

Како не би дошло до недоумица и различитих тумачења ове одредбе, у делу у којем се наводи „по правилу“, Министарство обавештава школа изузетно може изабрати други уџбеник у следећим случајевима:

1) када се бира уџбеник на језику и писму националне мањине;

2) када се бира уџбеник за српски, односно матерњи језик у првом разреду основне школе, у зависности од тога да ли наставник користи комплексну или аналитичко-синтетичку методу савладавања писања.

 Избор уџбеника је обавезујући за наредне три школске године и не може се мењати, осим у случајевима да неки од уџбеника буде повучен из употребе.

Предвиђене активности:

· објављивање Листе одобрених уџбеника за избор (рок: 25. фебруар 2016.)

· наставници добијају информацију на којој адреси на подручју школске управе јесу доступни сви уџбеници из Листе одобрених уџбеника (10. март 2016.)

 · наставници доносе одлуку о три уџбеника, као и одлуку да ли ће и у ком обиму користити уџбенике и попуњавају формулар о избору који ће им бити достављен из Министарства просвете, науке и технолошког развоја (рок: 10. април 2016)

· одлуку о избору наставници доносе на основу образложених критеријума

 

· наставници у поступку избора узимају у обзир квалитет, међусобно поређење понуђених уџбеника, обима и цене, као и на основу мишљења ученика и родитеља (период од 10. марта до 10. априла 2016).

 

УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА

ДИРЕКТОРИ

                Избор уџбеника који ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

У вези са одредбама наведених чланова Министарство обавештава о следећем:

Ø  Издавачу је забрањено да учини, а предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику.

Ø  Донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се предс