Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

Упутство за избор уџбеника

У току је поступак избора уџбеника за наредне три школске године, односно за школске 2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије. Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Листу одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет. У Листи се за сваку уџбеничку јединицу наведени обим изражен у броју страна и малопродајна цена. Листа одобрених уџбеника достављена је свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама:

http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/     http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php

За потребе избора уџбеника Министарство је отворило посебну електронску адресу за примедбе и питања (Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ) Ова адреса је отворена за све просветне раднике, родитеље и ученике. О свим, евентуалним, неправилностима и нејасноћама родитељи могу обавестити Министарство путем мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или слањем писаног коментара на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 26, 11000 Београд, са напоменом: За избор уџбеника,.

 Поступак избора уџбеника садржи следеће активности:

 · Стручна већа за области предмета односно стручни активи наставника разредне наставе анализира све уџбенике са Листе. Законом је обезбеђено да на подручју сваке школске управе буду доступни на увид сви примерци одобрених уџбеника. Руководилац школске управе је у обавези да обавести све школе где се налазе примерци који стоји на располагању наставницима, као и представницима родитеља уколико покажу интересовање.

· Прикупљање података од ученика и родитеља, са посебним акцентом шта се и у којој мери од уџбеничких јединица користи у реализацији наставе. Код ове активности препоручујемо као једну од могућности коришћење упитника за ученике или родитеља.

 · Припрема образложеног предлога стручних већа односно стручног актива за избор три најбоља уџбеника. Образложење је обавезно и доставља се Министарству у апликацију у којој се попуњава и избор уџбеника.

· Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе.

· Одлука о избору уџбеника која узима у обзир податке добијене од ученика/родитеља и заснова је на рационалном приступу трошењу средстава породичног буџета и буџета Републике Србије, а којом се дефинишу:

o   уџбеничке јединица из комплета које је неопходно да има сваки ученик у разреду

o   уџбеничке јединице из комплета које су потребне за библиотеку/кабинет и број примерака

Ови подаци се уносе заједно са избором уџбеничког комплета на следеће начин:

Уџбенички комплет за предмет ШКОЛА

Означите које се уџбеничке јединице неопходно да има сваки ученик

 

неопходно за ученика

уџбеничка јединица А

ДА

уџбеничка јединица Б

НЕ

уџбеничка јединица Ц

НЕ

Означите које се уџбеничке јединице потребне за библиотеку/кабинет и броју примерака.

 

неопходно за б/к

Ком.

уџбеничка јединица А

НЕ

 

уџбеничка јединица Б

ДА

3

уџбеничка јединица Ц

ДА

3

 

_____________________________

 

1 Појам уџбеника се у тексту равноправно односи и на уџбеник и на уџбенички комплет ако другачије није назначено.

 

САДРЖАЈ ОБАВЕШТЕЊА ДИРЕКТОРА ЧЛАНОВИМА САВЕТА РОДИТЕЉА

 

Избор уџбеника који ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

Будући да је чланом 58. став 5. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) прописано да Савет родитеља учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника, а новим Законом о уџбеницима да школа о избору уџбеника са Листе, обавештава Савет родитеља, потребно је да директори, као лица одговорна за законитост рада школе, обезбеде примену наведених одредаба, односно упознају родитеље са правима и обавезама у поступку избора уџбеника.

Имајући у виду наведене одредбе закона, Министарство просвете, науке и технолошког развоја препоручује директорима да чланове Савета родитеља обавесте о следећем, како би они упознали све родитеље ученика:

1) Савет родитеља треба да са родитељима сваког разреда школе утврди које уџбенике или наставна средства ученици користе, односно нису користили за одређени предмет.

2) Обавестити Савет родитеља да је на сајту Министарства објављена Листа одобрених уџбеника на основу које ће се вршити избор уџбеника који ће ученици користити наредне три школске године, уз напомену да Листа садржи и цену и број страна уџбеника.

3) Информисати Савет родитеља о месту на којем ће смештени уџбеници како би и родитељи, уколико желе, могли (можда и заједно са својом децом) да изврше увид у њихов садржај.

4) Упознати Савет родитеља са одредбом да је издавачу забрањено да учини, а предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику, као и да се донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се представљање уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити реализовано у просторијама школе, репрезентације мале вредности (оловке, календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци уџбеника које издавач даје школи ради реализације избора уџбеника.

5) Упознати Савет родитеља да наставник чини тежу повреду радне обавезе уколико од ученика захтева да купи додатно наставно средство.

6) Обавестити Савет родитеља да посредовање школе и запослених у продаји уџбеника уз надокнаду, није дозвољено и санкционише се у складу са законом, али да школа, уз сагласност Савета родитеља, може без накнаде, да помогне у обезбеђивању свих изабраних уџбеника, уколико се тиме родитељима олакшава прибављање потребних уџбеника.

 

7) Обавестити Савет родитеља да је потребно обавити разговор са психологом/педагогом школе у погледу тежине ђачких торби.

 

УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА

НАСТАВНИЦИ

Имајући у виду да нови сазив Националног просветног савета још увек није донео нови Правилник о Плану уџбеника, на основу којег би школе вршиле избор уџбеника који ће се почев од школске 2016/2017. године користити у школама наредне три школске године, приликом овог избора школе ће се опредељивати на основу постојећег Правилника о плану уџбеника („Службени гласник РС“ бр. 1/10, 4/13, 13/13 и 5/14).

Посебно напомињемо да приликом избора уџбеника школе треба да имају у виду да нови Закона о уџбеницима, за разлику од претходног, није прописао да је уџбеник обавезно наставно средство које треба да поседује сваки ученик, те у складу са тим нису обавезни да користе у настави све уџбенике и друге уџбеничке јединице које су наведене у постојећем Плану уџбеника.

ПРЕПОРУКА: Наставници се приликом избора уџбеника опредељују само за уџбенике, односно уџбеничке јединице предвиђене постојећим Планом уџбеника, и то за оне за које сматрају да су потребне ученицима ради савладавања садржаја предвиђеног наставним планом одређеног предмета, односно за које су на основу искуства у свом раду увидели да су ученицима неопходни и да их ученици користе.

 Наставници, односно стручна већа и актив наставника на основу Листе одобрених уџбеника праве избор од најмање три уџбеника када је у понуди три или више уџбеника, тако што на прво место стављају, по њиховом мишљењу најбољи уџбеник. На овај начин сви стручна већа и активи наставника учествују у вредновању уџбеника. Истовремено са оценом уџбеника, стручна већа и актив наставника доносе одлуку да ли ће и које компоненте из уџбеничког комплета користити. Очекује се да наставници одговорно приступе одређивању уџбеничких јединица које ће захтевати да ученици имају у наставном процесу. Из тих разлога МПНТР предлаже да се спроведе анкета или поведе дијалог са ученицима/родитељима шта се заиста користи и у којој мери. Школа има и своју васпитну улогу и кроз овај начин се ученици уче рационалности коришћења средстава. Наставници могу предложити да се неки уџбенички комплети или појединачна уџбеничке јединице у извесном броју набаве за школске библиотеке или кабинете. На овај начин се ученици уче да у библиотечком фонду могу наћи занимљиве и корисне материјале.

Чланом 33. став 7. Закона о уџбеницима прописано је да се у свим одељењима истог разреда исте школе, за исти наставни предмет, по правилу користи исти уџбеник једног издавача.

Како не би дошло до недоумица и различитих тумачења ове одредбе, у делу у којем се наводи „по правилу“, Министарство обавештава школа изузетно може изабрати други уџбеник у следећим случајевима:

1) када се бира уџбеник на језику и писму националне мањине;

2) када се бира уџбеник за српски, односно матерњи језик у првом разреду основне школе, у зависности од тога да ли наставник користи комплексну или аналитичко-синтетичку методу савладавања писања.

 Избор уџбеника је обавезујући за наредне три школске године и не може се мењати, осим у случајевима да неки од уџбеника буде повучен из употребе.

Предвиђене активности:

· објављивање Листе одобрених уџбеника за избор (рок: 25. фебруар 2016.)

· наставници добијају информацију на којој адреси на подручју школске управе јесу доступни сви уџбеници из Листе одобрених уџбеника (10. март 2016.)

 · наставници доносе одлуку о три уџбеника, као и одлуку да ли ће и у ком обиму користити уџбенике и попуњавају формулар о избору који ће им бити достављен из Министарства просвете, науке и технолошког развоја (рок: 10. април 2016)

· одлуку о избору наставници доносе на основу образложених критеријума

 

· наставници у поступку избора узимају у обзир квалитет, међусобно поређење понуђених уџбеника, обима и цене, као и на основу мишљења ученика и родитеља (период од 10. марта до 10. априла 2016).

 

УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА

ДИРЕКТОРИ

                Избор уџбеника који ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

У вези са одредбама наведених чланова Министарство обавештава о следећем:

Ø  Издавачу је забрањено да учини, а предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику.

Ø  Донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се представљање уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити реализовано у просторијама школе, репрезентације мале вредности (оловке, календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци уџбеника које издавач даје школи ради реализације избора уџбеника.

ТУМАЧЕЊЕ: „представљање уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити реализовано у просторијама школе“ – један издавач може један радни дан да представља школи своје уџбенике за један циклус основног образовања и васпитања.

НАПОМЕНА: Препоручујемо директору да направи план представљања издавача уколико сматра да је представљање потребно и целисходно. Сматрајући да су наставници компетентни и да одговорно обављају свој посао, као и да све одлуке доносе, пре свега, у интересу ученика, предлажемо директорима да одговорно приступе уговарању представљања. По први пут ће сви одобрени уџбеници бити доступни наставницима у некој од школских библиотека на подручју њихове школске управе, и наставници ће на основу увида у све понуђене уџбенике морати да донесу аргументовану одлуку. Подаци о представљању уџбеника од стране издавача (датум, време и име издавача који је имао презентацију) су саставни део извештаја о избору уџбеника који подноси директор школе.

 ОБАВЕЗА: Имајући у виду да је чланом 58. став 5. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) прописано да Савет родитеља учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника, а новим Законом о уџбеницима да школа о избору уџбеника са Листе, обавештава Савет родитеља, потребно је обезбедити примену наведених одредаба. Стога је потребно обавестити Савет родитеља о објављеној Листи одобрених уџбеника и могућности родитеља да изврше увид у све пријављене уџбенике. Препоручујемо да поред тога, школа на огласној табли и на свом сајту објави да је Листа одобрених уџбеника доступна родитељима на увид на сајту Министарства. Препорука је сви родитељи буду обавештени о поступку избора уџбеника и да буду активно укључени кроз разговор или путем упитника. Извештај о укључивању ученика и родитеља у поступак избора уџбеника је саставни део извештаја који подноси директор школе.

Предвиђене активности и додатна обавештења:

· објављивање Листе одобрених уџбеника за избор (рок: 25. фебруар 2016.)

 · школска управа обавештава све основне школе где су доступни уџбеници за поједине нивое и предмете (рок: 1. март 2016.)

· директор школе обавештава све наставнике о Листи и доступности примерака (рок: 10. март 2016.)

 · директор школе на огласној табли објављује Листу и распоред промоција уколико их школа реализује

· директор школе обавештава Савет родитеља о поступку избора (рок: 20. март 2016)

 

 · директор координира све активности у вези са избором уџбеника (у периоду од 20. фебруара до 1. Јуна 2016.)

 

Шести број часописа ОШ "Сутјеска"

Шести број часописа "Погледи" можете погледати овде.

 

Сајт ОШ "Сутјеска"

Почео је са радом сајт ОШ "Сутјеска" у Земуну.

Обавештаваћемо вас редовно о свим нашим активностима и плановима.

Све сугестије су добродошле.

Колектив ОШ "Сутјеска" жели вам све најбоље у 2014. години.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ОШ"Сутјеска"

ОШ СУТЈЕСКА

Земун

Задругарска 1

Број: 900/15

Датум: 02.12.2015. год.

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 

                                                    ОШ СУТЈЕСКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњи­вача („Сл. гл. РС” бр. 128/14) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим пита­њима од значаја за унутрашње узбуњивање код посло­давца који има више од десет запослених („Службени гласник РС” бр. 49/15), Школски одбор ОШ Сутјеска, Земун, на седници одржаној дана 02.12. 2015. год. , доноси

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 

                                                                                                 ОШ СУТЈЕСКА

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником се уређује поступак унутраш­њег узбуњивања код послодавца, у складу са одредбама Закона и Правилника.

Члан 2.

1. Значење појединих појмова

1) „Узбуњивање” је откривање информације која садржи податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера. Информација може да садржи потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу. Послодавац и овлашћени орган дужни су да поступају и по анонимним обавештењима у вези са информацијом, у окви­ру својих овлашћења.

2) „Узбуњивач” је физичко лице које изврши узбу­њивање у вези са својим радним ангажовањем, поступ­ком запошљавања, коришће-њем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних слу­жби, пословном сарадњом и правом власништва на привре-дном друштву;

3) „Унутрашње узбуњивање” је откривање инфор­мације послодавцу.

II ПОСТУПАК УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

1. Покретање поступка

Члан 3.

Поступак унутрашњег узбуњивања започиње дос­тављањем информације послодавцу, односно лицу овлаш­ће­ном за пријем инфор-мације и вођење поступка у ве­зи са узбуњивањем.

Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се лицу овлашћеном за пријем информа­ције и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се писмено или усмено.

2. Достављање информације

Члан 4.

Писмено достављање информације у вези са уну­трашњим узбуњивањем може се учинити непосред­ном предајом информацијe у вези са унутрашњим узбуњи­вањем, обичном или препорученом пошиљком, као и електронском поштом, на имејл лица овла­шћеног за при­јем информације и вођење поступка у вези са уну­трашњим узбуњивањем, уколико постоје техни­чке могућности.

Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време подношења послодавцу сматра се време које је назначено у потврди о пријему електронске поште, у складу са Законом.

Уколико се достављање писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем врши обичном или препорученом пошиљ-ком, односно електронском по­штом, издаје се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као датум прије­ма код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум пријема пошиљке код послодавца.

Обичне и препоручене пошиљке на којима је озна­чено да се упућују лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код послодавца или на којима је видљиво на омоту да се ради о информацији у вези са уну­трашњим узбуњивањем може да отвори само лице овла­шћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

 

 

2.1. Потврда о пријему информације

Члан 5.

Уколико се достављање информације врши непо­средном предајом писмена или усмено, са­ставља се потврда о пријему информације у вези са уну­трашњим узбуњивањем, и то приликом пријема писмена, односно приликом узимања усмене изјаве од узбу­њивача.

Потврда о пријему информације у вези са уну­траш­њим узбуњивањем треба да садржи следеће по­да­тке:

     кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем;

     време, место и начин достављања инфор­мације у вези са унутрашњим узбуњивањем,

     број и опис прилога поднетих уз информацију о унутрашњем узбуњивању,

     податке о томе да ли узбуњивач жели да по­даци о његовом идентитету не буду откривени,

     податке о послодавцу,

     печат послодавца,

     потпис лица овлашћеног за пријем инфор­ма­ције и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Потврда о пријему информације у вези са уну­траш­њим узбуњи-вањем може садржати потпис узбу­њивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели.

 

2.2. Записник о усмено достављеној информацији

Члан 6.

Усмено достављање информације у вези са уну­тра­шњим узбу-њивањем врши се усмено на записник.

Такав записник садржи:

     податке о послодавцу и лицу које саставља записник,

     време и место састављања,

     податке о присутним лицима,

     опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, податке о времену, месту и начину кршења прописа из области ра­дних односа, безбедности и здрав­ља на раду, људских права запослених, опас­нос­тима по њихов живот, здравље, општу без­бед­ност, животну средину, указивање на могућност нас­танка штете великих размера и друго,

     примедбе узбуњивача на садржај записника или његову изјаву да нема примедбе на за­писник и да се у потпуности слаже са ње­говом садржином,

     потпис лица овлашћеног за пријем инфор­мације и вођење поступка у вези са унутраш­њим узбуњивањем,

     печат послодавца.

 

3. Поступање по информацији

Члан 7.

Лице овлашћено за пријем информације и во­ђење поступка у вези са узбуњивањем дужно је да пре давања изјаве о информа-цијама у вези са унут­рашњим узбу­њивањем:

     обавести узбуњивача о својим правима про­писаним Зако-ном, а нарочито да не мора откри­вати свој идентитет, односно да не мора пот­писати записник и потврду о пријему инфор­мације у вези са унутрашњим узбу­њива­њем,

     поучи узбуњивача да своје информације у вези са унутра-шњим узбуњивањем даје под пуном материјалном и кривичном одговор­ношћу, те да давање лажног изказа пре-дстав­ља кривично дело пре­двиђено одредбама Кри­вичног законика.

 

Члан 8.

У случају анонимних обавештења, поступа се у складу са Законом.

Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.

 

Члан 9.

Након пријема информације, послодавац је ду­жан да по њој поступи без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема информације.

У циљу провере информације у вези са уну­трашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се обаве-штава послодавац, као и узбу­њивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.

Послодавац се обавезује да предузме све рас­положиве радње и мере у циљу утврђивања и откла­њања неправилности на које указује информација, као и да обу­стави све утврђене штетне радње и отклони по­следице.

 

Члан 10.

Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњи­вања, овлашће-но лице које води поступак може узимати изјаве од других лица, у циљу провере инфор­мације у вези са унутрашњим узбуњивањем, о чему са­ставља записник.

Такав записник садржи:

 1. податке о послодавцу и лицу које саставља записник,
 2. време и место састављања,
 3. податке о присутним лицима,
 4. опис утврђеног чињеничног стања поводом инфор­мације у вези са унутрашњим узбу­њивањем,
 5. примедбе присутног лица на садржај запис­ника или његову изјаву да нема примедбе на записник и да се у потпуности слаже са његовом садржином,
 6. потпис присутних лица и лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем,
 7. печат послодавца.

 

4. Информисање узбуњивача

Члан 11.

На захтев узбуњивача, послодавац је дужан да му пружи обавештења о току и радњама предузетим у поступку, као и да му омогући увид у списе предмета и да присуствује рад­њама у поступку.

Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка у року од 15 дана по његовом окончању.

 

Члан 12.

По окончању поступка овлашћено лице:

 1. саставља извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем,
 2. предлаже мере ради отклањања уочених не­пра­вилности и последица штетне радње нас­талих у вези са унутрашњим узбуњивањем.

 

5. Извештај о предузетим радњама

Члан 13.

Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем из члана 12. тачка 1) овог правилника доставља се: 1) послодавцу и 2) узбуњивачу.

Извештај треба да садржи:

1.    време, место и начин пријема информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,

2.    радње које су након тога предузете у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,

3.    која су лица обавештена о радњама предузе­тим у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем уз навођење да­тума и начин њиховог обавештавања,

4.    шта је утврђено у поступку о информацији, уз навођење конкретног чињеничног стања, да ли су утврђене непра-вилности и штетне радње као и њихов опис, као и да ли су такве радње изазвале штетне последице,

5.    потпис лица овлашћеног за пријем информа­ције и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем,

     печат послодавца.

 

Члан 14.

Узбуњивач се може изјаснити о извештају о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњи-вањем у року од 15 дана.

 

6. Предлагање мера

Члан 15.

На основу поднетог извештаја, лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем предлаже мере у циљу откла­њања утврђених неправилности и начин откла­њања по­сле­дица штетних радњи насталих у вези са уну­трашњим узбуњивањем у року од петнаест дана од дана достав­љања извештаја послодавцу и узбуњивачу.

Ради отклањања уочених неправилности и по­следица штетне радње настале у вези са унутрашњим узбу­њивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из става 1. овог члана, о чему овлашћено лице доноси предлог мера.

Предлог мера ради отклањања неправилности и последица штетне радње насталих у вези са унутраш­њим узбуњивањем обавезно садржи:

 1. податке о послодавцу и лицу које саставља записник,
 2. време и место састављања,
 3. навођење и детаљан опис неправилности, штет­них радњи и последица ових радњи у вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем,
 4. конкретне мере које се предлажу ради откла­њања наведених неправилности и последица штетних радњи насталих у вези са унутраш­њим узбуњивањем утврђених извештајем као и рокове за њихово извршење,
 5. образложење због чега се баш тим пред­ло­женим мерама отклањају утврђене непра­вил­ности и последице штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем,
 6. име лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбу­њивањем,
 7. печат послодавца.

 

 

III ПРАВО НА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

Члан 16.

Узбуњивач има право на заштиту, у складу са законом:

1.    ако изврши узбуњивање код послодавца, овлаш­ћеног органа или јавности на начин прописан законом,

2.    ако открије информацију која садржи податке о кршењу прописа и др. у року од једне године од дана сазнања за извршену радњу због које врши узбуњивање, а најкасније у року од десет година од дана извршења те радње,

3.    ако би у тренутку узбуњивања, на основу рас­положивих података, у истинитост инфор­мације, поверовало лице са просечним зна­њем и искуством као и узбуњивач.

Члан 17.

Право на заштиту имају и по­везана лица.

Повезано лице има право на заштиту као узбу­њивач ако учини вероватним да је према њему пре­дузета штетна радња због повеза-ности са узбу­њивачем..

 

Члан 18.

Лице које тражи податке у вези са информацијом има право на заштиту као узбуњивач ако учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због тражења тих података.

 

Члан 19.

Лице које је овлашћено за пријем информације дужно је да штити податке о личности узбуњивача, односно податке на основу којих се може открити иден­титет узбуњивача, осим ако се узбуњивач не сагласи са откривањем тих података, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

Свако лице које сазна податке из става 1. овог члана дужно је да чува те податке.

Лице овлашћено за пријем информације дужно је да приликом пријема информације обавести узбуњи­вача да његов идентитет може бити откривен над­ле­жном органу ако без откривања идентитета узбуњивача не би било могуће поступање тог органа, као и да га обавести о мера­ма заштите учесника у кривичном поступку.

Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, лице овлашћено за пријем инфор­мације дужно је да о томе, пре откривања иден­титета, обавести узбуњивача.

Подаци из става 1. овог члана не смеју се саоп­шти­ти лицу на које се указује у информацији, ако по­себним законом није другачије прописано.

 

Члан 20.

Забрањена је злоупотреба узбуњивања.

Злоупотребу узбуњивања врши лице које:

     достави информацију за коју је знало да није истинита,

     поред захтева за поступање у вези са инфор­мацијом којом се врши узбуњивање тражи противправну корист.

IV УЗБУЊИВАЊЕ АКО СУ У ИНФОРМАЦИЈИ
САДРЖАНИ ТАЈНИ ПОДАЦИ

Члан 21.

Информација може да садржи тајне податке.

Под тајним подацима из става 1. овог члана сма­трају се подаци који су у складу са прописима о тајности података претходно означени као тајни.

Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач је дужан да се прво обрати послодавцу, а ако се информација односи на лице које је овлашћено да поступа по информацији, информација се подноси руко­во­диоцу послодавца.

У случају да послодавац није у року од 15 дана поступио по информацији у којој су садржани тајни подаци, односно ако није одговорио или није предузео одговарајуће мере из своје надлежности, узбуњивач се може обратити овлашћеном органу.

Изузетно од става 3. овог члана, у случају да се информација односи на руководиоца послодавца, инфор­мација се подноси овлашћеном органу.

Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњи­вач не може узбунити јавност, ако законом није другачије одређено.

Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач и друга лица су дужни да се придржавају општих и посебних мера заштите тајних података про­писаних законом који уређује тајност података.

 

V ЗАБРАНА СТАВЉАЊА УЗБУЊИВАЧА У НЕПОВОЉНИЈИ ПОЛОЖАЈ
И НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 22.

Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлаш­ћења, заштити узбуњивача од штетне радње, као и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње.

Послодавац не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача у неповољнији положај у вези са узбуњи­вањем, а нарочито ако се неповољнији положај односи на:

1.    запошљавање,

2.    стицање својства приправника или волонтера,

3.    рад ван радног односа,

4.    образовање, оспособљавање или стручно усавршавање,

5.    напредовање на послу, оцењивање, стицање или губитак звања,

6.    дисциплинске мере и казне,

7.    услове рада,

8.    престанак радног односа,

9.    зараду и друге накнаде из радног односа,

10.учешће у добити послодавца,

11.исплату награде и отпремнине,

12.распоређивање или премештај на друго радно место,

13.непредузимање мера ради заштите због узне­миравања од стране других лица,

14.упућивање на обавезне здравствене прегледе или прегледе ради оцене радне способности.

Члан 23.

Забрањено је предузимати штетне радње.

У случајевима наношења штете због узбуњивања, узбуњивач има право на накнаду штете, у складу са законом који уређује облигационе одпосебног закона о усло­вима за накнаду штете, врсти штете и обиму накнаде штете при­мењиваће се прописи облигационог права, тако да узбуњивач и лице које ужива заштиту као узбуњивач имају право на потпуну накнаду штете (материјалне и нематеријалне) која им је нанета због узбуњивања.

 

VI СУДСКА ЗАШТИТА

Члан 24.

Узбуњивач према коме је предузета штетна рад­ња у вези са узбуњивањем има право на судску заштиту.

Судска заштита се остварује подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надлежном суду, у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, односно три године од дана када је штетна радња предузета.

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 25.

Овај правилник објавити на огласној табли по­слодавца, као и на његовој интернет страници, а он ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

 

 

 

 

 

                                                                                                      Председник Школског одбора

 

                                                                                                                 Стојанка Стојевски

 

 

Овај Правилник објављен је на огласној табли школе дана ________ 2015. год.

 

 

 

                                                                                                              Секретар школе

 

 

                                                                                                            Биљана Станишић

Мисија и визија школе

Мисија и визија ОШ "Сутјеска"

Опширније: Мисија и визија школе

Још чланака...

Путања

ПочетнаШкола
Joomla templates by Joomlashine