Почетна             Школа               Запослени             Ученици              Родитељи              Тендери              Учимо другачије             Контакт          

Грешка
  • JFolder: :files: Путања није директоријум. Путања: /home/sutjeska/public_html/images/stories/_javna_nabavka
Обавештење
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/_javna_nabavka

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије

Одлука о склапању уговора 2019.

Конкурсна документација набавка добара - електричне енергије

 

ОСНОВНА ШКОЛА "СУТЈЕСКА"

Задругарска бр.1

ЗЕМУН

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 Бр. 1/2019

 

 

 

 

 

 

 

 Београд, новембар 2019. године

 

            На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15, 41/19), Одлуке о покретању поступка  јавне набавке број 1/2019 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

набавка добара - електричне енергије

јавна набавка мале вредности

број 1/2019

 

 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

I

 

Општи подаци о јавној набавци

 

II

 

Подаци о предмету јавне набавке

 

 

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

 

 

IV

 

Образац структуре цене

 

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

VI

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

VII

 

Образац понуде

 

VIII

 

Модел уговора

 

IX

 

Образац трошкова припреме понуде

 

X

 

Образац изјаве о независној понуди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          На основу члана 57. става 1. и члана 60. става 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС," бр.124/12, 14/15, 68/15), наручилац

 

 ОСНОВНА ШКОЛА"СУТЈЕСКА"

Задругарска  бр.1

11080 Земун

 

објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТ

Бр. 1/2019.

Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца..................................................................................................... ОШ"Сутјеска"

Адреса...................................................................................Задругарска   бр.1 , 11000 Београд

ПИБ................................................................................................................................101540980

Матични број...................................................................................................................07021119

Интернет страница.............................................................................www.sutjeskazemun.edu.rs

Е - mail адреса..................................................................................ossutjeskazemun@gmail.com

Категорија наручиоца: просвета

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/2019 су добра - електрична енергија.

Назив и ознака из општег речника набавке:

09310000 -  електрична енергија

 

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети преко интернет странице наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs)

 

Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧИН  ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

        На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

        У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

        Понуду доставити на адресу: ОШ"Сутјеска", Задругарска бр.1, 11080 Земун , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку електричне енергије ЈН бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27. новембра 2019. године, до 12.00 часова.

        Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

        Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

        У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен Законом и у конкурсној документацији .

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

       Отварање понуда се спроводи истог дана а након истека рока за подношење понуда, дана 27. новембра 2019. године са почетком у 16,00 часова у просторијама на адреси наручиоца :  ОШ"Сутјеска", Задругарска бр.1, 11080 Земун

      Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ  ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

        Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и  друго).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

       Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 (осам) дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на порталу Управе за јавне набавке одмах по доношењу исте .

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

         Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

         Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mailнаручиоца,на факс наручиоцаили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављањаи уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 став 2.Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

         После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објаве одлуке на порталу Управе за јавне набавке.

         Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

        Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

        Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  1, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

       Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права .

        У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Контакт лице ;

Биљана Станишић,дипл.правник

Телефон 011/2611-796

Е - mail адреса :ossutjeskazemun@gmail.com

Факс 011/2611-796

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца.................................................................................................................... ОШ"Сутјеска"

Адреса.....................................................................................................Задругарска   бр.1 , 11080 Земун

ПИБ...............................................................................................................................................101540980

Матични број.................................................................................................................................07021119

Интернет страница.............................................................................................www.sutjeskazemun.edu.rs

Е - mail адреса..................................................................................................ossutjeskazemun@gmail.com

2.Категорија наручиоца: просвета

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/2019 су добра - електрична енергија.

5. Критеријум за доделу уговора

Најниже понуђена цена.

6. Назив и ознака из општег речника набавке:

09310000 -  електрична енергија

7. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети преко интернет странице наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs)

8. Контакт лице  ;

Биљана Станишић,дипл.правник

Телефон 011/2611-796

Е - mail адреса :ossutjeskazemun@gmail.com

Факс 011/2611-796

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/2019  Електрична енергија.

2. Назив и ознака из општег речника набавке:

0931000000 -  електрична енергија.

3.Партије : Предмет набавке није обликован по партијама.

 

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Obustava

Још чланака...

Путања

ПочетнаШкола
Joomla templates by Joomlashine